Sikkerhedspolitik

På Nordsjællands Friskole tror vi på at trivsel, tryghed og at vide at man er en vigtig del af et fællesskab, er en forudsætning for faglig blomstring.

Indledning

Denne informationssikkerhedspolitik er den overordnede ramme for informationssikkerheden på skolen.

Bestyrelsen revurderer på baggrund af den løbende overvågning og rapportering, informationssikkerhedspolitikken mindst en gang om året.


Informationssikkerhedspolitikken er offentlig tilgængelig via skolens hjemmeside.

Formål

Informationer og it-systemer er nødvendige for skolen, og informationssikkerheden har derfor vital betydning for skolen troværdighed og funktionsdygtighed.


Formålet med informationssikkerhedspolitikken er at definere en ramme for beskyttelse af skolens informationer samt specielt at sikre, at kritiske, fortrolige og følsomme informationer og informationssystemer bevarer deres fortrolighed, integritet og tilgængelighed.


Hensigten med informationssikkerhedspolitikken er endvidere at tilkendegive over for alle med relation til skolen, at anvendelse af informationer og informationssystemer er underkastet retningslinjer og regler. På den måde kan sikkerhedsproblemer forebygges, eventuelle skader begrænses, og reetablering af informationer sikres.

Omfang

Informationssikkerhedspolitikken omfatter enhver information, der tilhører skolen. Også informationer, som ikke tilhører skolen, men som skolen kan gøres ansvarlig for er omfattet. Dette inkluderer f.eks. informationer om personale, finansielle forhold, data som bidrager til administrationen af skolen samt informationer, som er overladt skolen af andre.


Denne informationssikkerhedspolitik omfatter alle informationer, uanset hvordan de opbevares og formidles. Dermed er alle informationer der behandles eller opbevares i papirform eller andet medie også omfattet.


Informationssikkerhedspolitikken gælder for alle ansatte uden undtagelse, både fastansatte og medarbejdere med midlertidigt ansættelse på skolen samt bestyrelsesmedlemmer.


Ved anvendelsen af skolens faciliteter er skolens elever og forældre ligeledes omfattet af politikken og de deraf udledte regler og procedurer.

Eksterne samarbejdspartnere

Der skal indgås skriftlige aftaler med eksterne samarbejdspartnere, og de sikkerhedskrav, der stilles, skal defineres ud fra de gældende lovkrav. Kravene skal fremgå af de skriftlige databehandleraftaler.


Eksterne samarbejdspartnere, der har adgang til data, skal efterleve samme retningslinjer som gælder internt i organisationen.

Sikkerhedsniveau

Det er skolens politik at beskytte sine informationer. Derfor tillades brugen, adgang til og offentliggørelse af informationer udelukkende i overensstemmelse med skolen retningslinjer og under hensyntagen til gældende lovgivning.

Skolen opretholder, på baggrund af en risikovurdering, et sikkerhedsniveau, der svarer til betydningen af de pågældende informationer, er afstemt efter risiko og væsentlighed og som endvidere overholder gældende lovkrav.


Informationssikkerhedspolitik søger at tage højde for at der er flere lovgivninger der påvirker vores daglige administration.

Retningslinjer og procedurer skal være i overensstemmelse med alle relevante sikkerhedskrav i lovgivning, bekendtgørelser samt i indgåede kontraktlige forpligtelser styres og overholdes.

It-sikkerhedsbevidsthed

Alle brugere af skolen informationssystemer, udstyr m.m. har et ansvar for at bidrage til beskyttelse af skolens informationer mod uautoriseret adgang, ændring og ødelæggelse samt tyveri. Derfor skal alle brugere løbende orienteres om og uddannes i informationssikkerhed i et relevant omfang.


Skolen ønsker at anvende awareness kampagne og anden informations formidling der er målrettet mod såvel ansatte som elever, der gør dem til ansvarsbevidste it-brugere.

Brud på informationssikkerheden

Hvis en bruger bliver bekendt med trusler mod informationssikkerheden eller brud på denne, skal vedkommende straks rapportere til den daglige styring af informationssikkerhedssystemet.

Skolen har som målsætning at reagere og udvikle sig som organisation på bagrund af hændelser, nærved-hændelser og forbedringsforslag opsamlet i organisationen.

Den daglige styring

Skolelederen sikrer at de tiltag, der er beskrevet i informationssikkerhedspolitikken og de deraf udledte regler, procedurer og kontroller gennemføres og efterleves.


Godkendt af Bestyrelsen december 2023

Referencer & Udtalelser

Sådan er det at være forældre og elev hos Nordsjællands Friskole
Forældre udtalelse:
Forældre udtalelse:Forældre til elev i 9. klasse
Læs mere
Nordsjællands Friskoles største styrke er evnen til at rumme og imødekomme elevernes individuelle personlighed og at opnå faglige mål ved at blande fagene i projektarbejde, fremfor den traditionelle fag-opdeling. For os som forældre betyder det, at vi har et glad barn der trives – hvilket ikke var tilfældet i den folkeskole vi kom fra. For vores barn har det resulteret i en stor personlig udvikling, og en stærkt forbedret selvtillid. Vi vil anbefale Nordsjællands Friskole til hver en tid.
Elev udtalelse
Elev udtalelseElev i 9. klasse
Læs mere
Gennem mine 3 år på Nordsjællands Friskole, har jeg opdaget og lært og jeg har udvidet og forbedret. Før jeg startede, var jeg en simpel 13-årig dreng, der fokuserede mere på de mindre vigtige ting end jeg gjorde på skolen. Jeg manglede vejledning fra mine lærere, og jeg gik glip af muligheden for at udvikle mig. Nordsjællands Friskole har ikke kun lært mig at regne og stave, de lært mig at at der altid er plads til at forbedre, at være den hurtigste ikke altid betyder at være den bedste, og vigtigst af alt, altid at få det bedste ud af dagen.
Forældre udtalelse
Forældre udtalelseForældre til elev i 9. klasse
Læs mere
Vi oplever at Nordsjællands Friskoles største styrke er, at de lytter til og samarbejder med elever og forældre. Efter vores datter startede på skolen for ca. et år siden, er hun kommet i trivsel og har igen fået lyst til at lære. Vores datter er kommet i trivsel og har derfor kunnet udvikle sig og lære, som hun gerne har ville. Vi vil helt sikkert anbefale skolen til andre.
Forældre udtalelse
Forældre udtalelseForældre til elev i 9. klasse
Læs mere
En af de største styrker på NF er den dannelse, de unge mennesker får, både socialt, kreativt og specielt via projektarbejde, som udvikler Louise hver gang. Vi har som forældre ro og tillid til, at skolen former Louise til at blive et helt menneske med faglige kvalifikationer. Louise har fået styrket selvtilliden og troen på sig selv og er i stand til at tage stilling til problemer og fremlægge in plenum. Vi anbefaler skolen på det varmeste.
Forældre udtalelse
Forældre udtalelseForældre til elev i 8. klasse
Læs mere
Vi besluttede at vores søn skulle flytte skole midt i et skoleår – og vi var ikke i tvivl om at ånden og engagementet på Nordsjællands Friskole var det vi – og vores søn – havde brug for. Det er den bedste beslutning vi har taget – og vi har på kort tid mærket den markante forskel det har gjort for vores søns trivsel, sociale opblomstring og generelle glæde for både skole og hverdag. Vi har fra starten været både rørt og imponeret over det engagement lærerteamet på skolen, lægger i både undervisning – men ikke mindst i eleverne. Vi giver skolen vores varmeste anbefalinger!
Elev udtalelse
Elev udtalelseElev i 9. klasse
Læs mere
For mig har skole skiftet givet mig motivation til at lave lektier, følge med i timerne og generelt lysten til at gå i skole. Jeg synes skolen har utrolig mange gode styrker og især en af dem vil jeg fremhæve, og det er den frihed der er på skolen. Det handler i høj grad om at lære at blive selvstændig og kunne tage ansvar. Jeg mener det giver den enkelte elev enorm meget læring, til når eleven skal videre ud i livet og klare sig selv. For mig har valget af Nordsjællands Friskole også været den sociale trivsel der er på skolen. Der er plads til alle, og alle de forskelligheder vi har. Vi anbefaler skolen på det varmeste.
Tidligere
Næste