Undervisning på NF

Skolens undervisning

Undervisningen på Nordsjællands Friskole sikrer anvendelse af metoder og færdigheder, som bidrager til elevernes læring og dannelse og fører frem mod folkeskolens afsluttende prøver.

Undervisningen lever op til folkeskolens fælles mål for fagene. På visse punkter kan indhold i læseplaner afvige. Hvis det er tilfældet, fremgår det af skolens hjemmeside.
Undervisningens tilrettelægges på baggrund af faglige mål og med udgangspunkt i den enkelte elev.

Skolen arbejder med høj faglig kvalitet i alle fag. Undervisningsforløb målsættes og evalueres, og på særlige planlægningsdage, hvor alle elever deltager, samles evalueringsresultater op og indgår i udviklingen af nye undervisningsforløb.

Hjemmearbejde

Hjemmearbejde er en del af skolearbejdet for alle elever. Det vil altid fremgå, hvad meningen med en opgave er, hvornår den afleveres, og hvornår læreren vender tilbage med den kommenterede opgave, evt giver sin karakter. Der gives hjemmeopgaver i flere fag, nogle opgaver er udformet sådan, at de bedst løses i den gruppe du arbejder i.

Grundfag

Verden er fuld af billeder, og et billede siger mere end tusinde ord.

Projekt

Arbejde med mange former for dramaøvelser og teaterformer.

Afgangsprøver

Forskellige videnskaber og deres unikke tilgang til verden.

Grupperne

Lysten til at lege med musik på mange forskellige måder.

Organisering

De to bærende fællesskaber på skolen: Årgangsklassen og hjemmegruppen

Årgangsklassen
I årgangsklasserne arbejder eleverne med både grundfagene og projektundervisning. Grundfagene udvikler elevernes fagspecifikke kompetencer i dansk, matematik, engelsk, tysk og naturfag (fysik/kemi, biologi og geografi). I projektundervisningen arbejdes på tværs af fagene, og undervisningen rummer faglige elementer fra samfundsfag, historie, religion, fysik/kemi, biologi og geografi.

Hvert år har et årstema, og der er på hvert klassetrin 5 (7. + 8. årgang) eller 4 (9. årgang) projektforløb hver á 5 ugers varighed. Projektforløbenes indhold relaterer alle til årstemaet.

Der anvendes altid flere forskellige arbejdsformer, og eleverne er aktive i både planlægning, udførelse og formidling. Derudover inddrages eleverne gradvist i tilrettelæggelse af projektforløbene, og der indgår også en relevant studietur.

Hjemmegrupper
Hjemmegrupperne er elevernes sociale og personlige base gennem deres tid på Nordsjællands Friskole. Hjemmegruppen er defineret ud fra elevernes linjefag og går på tværs af alder og klassetrin. På den måde skaber vi en ramme med et værdsat fællesskab mellem både ældre og yngre elever. Grupperne er rammen om vores målrettede arbejde med elevernes personlige udvikling, kammeratskaber og lysten til at blive udfordret, være opsøgende og lære nyt.

Hjemmegruppen har også en demokratisk dimension, da de er grundlaget for skoledemokratiet. Hver gruppe har en repræsentant i skolens elevråd, som styrer og tilrettelægger fællesmøderne for hele skolen. Skolen inddrager eleverne i beslutninger vedrørende samvær og undervisning, og der arbejdes målrettet med den demokratiske dialog og beslutningsproces.

Skolens idrætsundervisning foregår også på tværs af årgangene. Hver onsdag eftermiddag har alle elever idræt i halvanden time i Frederiksborghallen.

Nordsjællands Friskole har fire hjemmegrupper med tilknyttede linjefag:

Demokrati

På Nordsjællands Friskole arbejder vi målrettet med demokratisk dannelse, dialog og beslutningsproces.

Elevinddragelse og elevmedbestemmelse er kernepunkter på skolen. Skolen ser demokratisk dannelse som et vigtigt mål. At lære at lytte til hinanden, at lære at samtale med hinanden og at være med til at tage mindre beslutninger i hverdagen – og større beslutninger på fællesmøder og planlægningsdage.

Vores forventninger til dig der er elev på skolen

Vi forventer du kommer på skolen for at lære at udvikle dine evner – og for at bidrage til godt kammeratskab og fællesskab, og vi forventer din aktive deltagelse i såvel undervisning som samarbejde med kammeraterne.

Elevrådet, som vi kalder fællesrådet (FR), består af én elev fra hver hjemmegruppe og hvert klassetrin og en lærer. De arbejder på at forbedre vilkårene for undervisning og samvær i bred forstand på skolen. Blandt arbejdsopgaverne er forberedelse og planlægning af to månedlige fællesmøder for alle elever og lærere. FR udarbejder oplæg, som bliver behandlet i hjemmegrupperne først og dernæst i fællesskab på fællesmøderne.

Hvert år afholdes en planlægningslejrskole på skolen. Den er planlagt af valgte lærere og elever, som har forberedt diskussioner og samtaler om skolen i bred forstand. Blandt andet på baggrund af en grundig evaluering af de enkelte årganges projektårsplaner præsenteres udkast til kommende års projektårsplaner. To valgte elever deltager og bidrager til bestyrelsesmøderne.

Evaluering

Hvis man vil engagere elevernes i skolen, må man inddrage dem – også i de store beslutninger.

Derfor er det på Nordsjællands Friskole ikke kun lærere og ledelse, der evaluerer eleverne. Eleverne evaluerer også skolen. Elevernes udbytte af undervisningen evalueres løbende af alle deres lærere. Udover den faglige evaluering omfatter det elevernes personlige, sociale og praksisfaglige kompetencer.

Der afholdes to skole-hjem-samtaler i løbet af et skoleår, den første i efteråret og den anden i foråret. Her gennemgås skolens vurdering af eleven sammen med eleven og forældrene, og der laves aftaler for elevens fortsatte positive udvikling. Hjemmegrupperne evalueres to gange i skoleåret: en halvårsevaluering op til juleferien og en helårsevaluering lige før sommerferien.

Her evaluerer elever og lærere undervisningen i fællesskab – herunder elevernes faglige standpunkt og personlige, sociale og praksisfaglige kompetencer. Til de elever, der stopper på skolen ved årets afslutning, giver hjemmegruppelæreren en skriftlig evaluering, som sammenfatter elevens udvikling, den tid vedkommende har gået på skolen.

Planlægningslejrskolen danner hvert år ramme om en samlet evaluering af undervisningen på Nordsjællands Friskole. Den afholdes i slutningen af skoleåret og forberedes af elever og lærere. De udarbejder et oplæg til debat målrettet forbedring af skolens undervisning. Processen resulterer i et arbejdsredskab – kaldet ”Planlægningsmappen” – som vi inddrager aktivt i det efterfølgende skoleår.

Referencer & Udtalelser

Sådan er det at være forældre og elev hos Nordsjællands Friskole
Forældre udtalelse:
Forældre udtalelse:Forældre til elev i 9. klasse
Læs mere
Nordsjællands Friskoles største styrke er evnen til at rumme og imødekomme elevernes individuelle personlighed og at opnå faglige mål ved at blande fagene i projektarbejde, fremfor den traditionelle fag-opdeling. For os som forældre betyder det, at vi har et glad barn der trives – hvilket ikke var tilfældet i den folkeskole vi kom fra. For vores barn har det resulteret i en stor personlig udvikling, og en stærkt forbedret selvtillid. Vi vil anbefale Nordsjællands Friskole til hver en tid.
Elev udtalelse
Elev udtalelseElev i 9. klasse
Læs mere
Gennem mine 3 år på Nordsjællands Friskole, har jeg opdaget og lært og jeg har udvidet og forbedret. Før jeg startede, var jeg en simpel 13-årig dreng, der fokuserede mere på de mindre vigtige ting end jeg gjorde på skolen. Jeg manglede vejledning fra mine lærere, og jeg gik glip af muligheden for at udvikle mig. Nordsjællands Friskole har ikke kun lært mig at regne og stave, de lært mig at at der altid er plads til at forbedre, at være den hurtigste ikke altid betyder at være den bedste, og vigtigst af alt, altid at få det bedste ud af dagen.
Forældre udtalelse
Forældre udtalelseForældre til elev i 9. klasse
Læs mere
Vi oplever at Nordsjællands Friskoles største styrke er, at de lytter til og samarbejder med elever og forældre. Efter vores datter startede på skolen for ca. et år siden, er hun kommet i trivsel og har igen fået lyst til at lære. Vores datter er kommet i trivsel og har derfor kunnet udvikle sig og lære, som hun gerne har ville. Vi vil helt sikkert anbefale skolen til andre.
Forældre udtalelse
Forældre udtalelseForældre til elev i 9. klasse
Læs mere
En af de største styrker på NF er den dannelse, de unge mennesker får, både socialt, kreativt og specielt via projektarbejde, som udvikler Louise hver gang. Vi har som forældre ro og tillid til, at skolen former Louise til at blive et helt menneske med faglige kvalifikationer. Louise har fået styrket selvtilliden og troen på sig selv og er i stand til at tage stilling til problemer og fremlægge in plenum. Vi anbefaler skolen på det varmeste.
Forældre udtalelse
Forældre udtalelseForældre til elev i 8. klasse
Læs mere
Vi besluttede at vores søn skulle flytte skole midt i et skoleår – og vi var ikke i tvivl om at ånden og engagementet på Nordsjællands Friskole var det vi – og vores søn – havde brug for. Det er den bedste beslutning vi har taget – og vi har på kort tid mærket den markante forskel det har gjort for vores søns trivsel, sociale opblomstring og generelle glæde for både skole og hverdag. Vi har fra starten været både rørt og imponeret over det engagement lærerteamet på skolen, lægger i både undervisning – men ikke mindst i eleverne. Vi giver skolen vores varmeste anbefalinger!
Elev udtalelse
Elev udtalelseElev i 9. klasse
Læs mere
For mig har skole skiftet givet mig motivation til at lave lektier, følge med i timerne og generelt lysten til at gå i skole. Jeg synes skolen har utrolig mange gode styrker og især en af dem vil jeg fremhæve, og det er den frihed der er på skolen. Det handler i høj grad om at lære at blive selvstændig og kunne tage ansvar. Jeg mener det giver den enkelte elev enorm meget læring, til når eleven skal videre ud i livet og klare sig selv. For mig har valget af Nordsjællands Friskole også været den sociale trivsel der er på skolen. Der er plads til alle, og alle de forskelligheder vi har. Vi anbefaler skolen på det varmeste.
Tidligere
Næste