Trivsel på Nordsjællands Friskole

På Nordsjællands Friskole inddrages eleverne i deres daglige skolegang i forhold til den faglige undervisning og de fysiske og æstetiske rammer herfor. Det sker som en naturlig del af skolens værdigrundlag, hvor demokratisk dannelse og personlig og social udvikling er højt prioriterede.

Skolens dagligdag er præget af høj grad af samarbejde mellem eleverne – også på tværs af alder og klassetrin. Det faglige og sociale fællesskab står centralt i skolens selvforståelse, og der arbejdes kontinuerligt og målbevidst med at skabe de bedste forudsætninger for elevernes trivsel.

Gældende forhold vedrørende trivsel på skolen:

 • Alle på skolen – forældre, elever, lærere og øvrige ansatte – kender skolens værdigrundlag og er opmærksomme på, at trivsel er en grundforudsætning for god skolegang og positiv læring og udvikling.
 • Skolens lærere prioriterer trivsel højt og er derfor særligt opmærksomme på tegn på mistrivsel fx i form af højt fravær, udgrænsning, mobning m.m., og der igangsættes handleplan for at genoprette god trivsel.
 • Elevers trivsel er fast punkt på lærermøder året rundt.
 • Forskellige elevudvalg på skolen har som del af deres virkefelt trivsel. Det gælder skolens elevråd (Fællesrådet = FR), miljøudvalget og planlægningslejrskoleudvalget (PL).
 • Faglig ekspertise bruges naturligt fx til fællesmøder for alle på skolen.

Handlerum for trivsel:

 • Ved mistrivsel, fx mobning, iværksættes handleplan af skolens lærere og ledelse. Forældre inddrages.
 • Udvikling evalueres og følges for at sikre at trivslen genetableres.
 • Alle, der er part, er også aktivt del af løsning.
 • Åben dialog og gensidig respekt mellem skole og hjem er forudsætning.

Forståelse af mobning

 • Mobning forstås som gentagen, systematisk overgreb på et andet menneske.
 • Det kan have flere former:

Fysisk mobning: slag, ødelæggelse af ejendom m.m.

Verbal mobning; drilleri, trusler, øgenavne m.m.

Psykisk mobning; udelukkelse, talende blikke, bagtalelse m.m.

 • Mobning kan foregå i det åbne men kan også være skjult fx som digital mobning