Projektundervisning

Projektundervisning er en vigtig del af undervisningen og hverdagen på Nordsjællands Friskole

Projektundervisning tager udgangspunkt i den verden, vi lever i, og det samfund vi er en del af.

Undervisningsforløbene er nøje planlagt, sådan at vi sikrer at elevernes kritiske sans udvikles, og at den kreative tanke understøttes af den boglige viden fra grundfagene.

Projektundervisningen på skolen er tværfaglig og foregår på tværs af fagene samfundsfag, historie, religion, fysik/kemi, biologi og geografi.

Undervisningen udfordrer den enkelte elev fagligt og personligt.

Den udfordrer elevens lærelyst og nysgerrighed, stimulerer evne og lyst til fordybelse og til at lede efter sammenhænge.

Sådan arbejder vi projektorienteret

Hvert projektår har en bredt formuleret årsoverskrift. Året er inddelt i 4-5 projektforløb, som alle relaterer til årsoverskriften. Hvert projektforløb har en varighed på fem uger. Det opdeles i 3 ugers faglig undervisning i det givne emne, 1 uges selvstændigt elevprojektarbejde med afsæt i problemformulering og arbejdsspørgsmål, og endelig en sidste uge med fremlæggelse og evaluering i projekttimerne.

Grundfagene arbejder, så vidt det er muligt, med samme emne og giver derved mulighed for fagoverskridende samarbejde og sammenhæng – og større fagligt udbytte.

I den fjerde uge arbejder eleverne selvstændigt med deres projektopgave i alle ugens timer. Opgaven tager afsæt i en problemformulering med tilhørende arbejdsspørgsmål. I løbet af ugen skal eleverne tilegne sig viden, der søger svar på deres problemformulering og spørgsmål.

Opgaven indeholder en skriftlig del, en mundtlig fremlæggelse og et konkret, selvproduceret, praktisk-musisk produkt.

Lærerne fungerer i denne uge som vejledere. Den normale skemastruktur opretholdes, og lærerne vejleder i forhold til det fag, de underviser eleverne i. Når eleverne fx skal udarbejde deres eget selvproducerede praktisk-musiske produkt, hjælper hjemmegruppelærerne med deres linjefaglige baggrund.

Den samlede projektundervisning på skolen, fra 7. til 10. klassetrin bygger fagligt oven på hinanden og er forbundet via en indholdsmæssig rød tråd. Årsoverskrifter bygger således oven på hinanden og tilsvarende gør de enkelte projektforløb på hvert klassetrin.

Arbejdsformer og abstraktionsniveau er tilpasset eleverne på hvert klassetrin. Der genfindes på alle niveauer elementer af videnstilegnelse, forståelse, beskrivelse, analyse og vurdering, men på en sådan måde eleverne kan mærke at læreprocesser, de allerede har gennemløbet, finder ny anvendelse og udfordres efterfølgende.

Planlægning og evaluering

Ved årsafslutningen tilrettelægges en evaluering, hvor elevernes inddrages. Elevers og læreres vurdering af årets projekt og delprojekter danner baggrund for kommende årsprojekt for samme klassetrin.