Hjemmegrupperne

Hvad er en hjemmegruppe?

Hjemmegruppen er den enkelte elevs stamhold og de dannes på tværs af årgangene. For eleverne er det en tryg arena for social og personlig udvikling. Kammeratskab, personlig identitet og lysten til at lære og udfordres trives her. Hjemmegruppen fungerer som et åbent gruppefællesskab, hvor hjemmegruppelæreren godt nok leder arbejdet, men hvor atmosfæren sikrer tryghed og plads til alle.

Der er altid en voksen og ansvarlig leder, og hjemmegruppelæreren er forældrenes kontaktperson på skolen. Hjemmegruppelæreren følger eleven på daglig basis og forventes at have et grundigt kendskab til hver elev.

Klasselærerfunktionen er placeret i hjemmegruppen og dækker blandt andet over:
 • Grundlæggende omsorg for eleven
 • Primær kontakt og relation til den enkelte elev
 • Primær kontakt til hjemmet
 • Initiativ til og koordination af kommunikation mellem involverede lærere og ledelse
 • Opfølgning på initiativer og aftaler vedrørende elever i hjemmegruppen
 • Deltagelse til samtaler om hjemmegruppeelevers trivsel og generelle udvikling (inkl. evt. samtaler med skolepsykolog)
 • Tidlig observans og opmærksomhed på udgrænsning, signaler af uregelmæssighed
Aktiviteter

Aktiviteterne nedenunder indgår altid i denne del af hjemmegruppens arbejde i et årsforløb.

Forberedelse og efterbehandling

 • Fællesmøder og hjemmegruppemøde (skoleinternt demokrati)
 • Udvikling af elevernes forståelse af demokratisk fællesskab
 • Læring og viden om det personlige bidrag til fællesskab og demokrati
 • Medbestemmelse kræver medansvar

Personlig coaching – bredt forstået

 • Herunder samtaler om elevens uddannelsestanker
 • Styrkelse af selvværd og selvtillid
 • Øget viden og afklaring om uddannelsesmuligheder hos den enkelte elev

Sundhed

 • Øget indsigt og viden om sundheds betydning personligt såvel som samfundsmæssigt
 • Påvirkning til sundere livsførelse for eleven

Livshistorier

Gennem viden om ens klassekammeraters liv at medvirke til større forståelse, indlevelse og tolerance

Medborgerskab

Indlevelse og forståelse, grundlæggende viden, ansvar, muligheder og rettigheder som borger

Samtaler om emner i tiden

At elever har viden og indsigt i aktuelle problemstillinger og debatter

Førstehjælp

At lære at kunne give førstehjælp

Praktisk arbejde i ansvarsområder

At kunne planlægge og udføre et praktisk stykke arbejde i samarbejde med andre

Linjefag

Til hver hjemmegruppe er knyttet et af vores linjefag: musik, billedkunst, teater eller science.

De konkrete aktiviteter der hører til linjefaget er en del af grundlaget for den personlige, faglige og sociale udvikling skolen ønsker at fremme. Nogle læringsaktiviteter er individuelle og andre er socialiserende – i samspil med andre.

Det enkelte linjefag vil i løbet af et år udfordre eleven med materialer, teknikker, færdigheder, kulturel viden og indsigt, samarbejdsduelighed og ekspressive og kommunikative evner.

Linjefagene har tilfælles, at de alle indeholder en teoretisk videns-side, en praktisk øve- og udførelses-side og en formidlende udtryks-side.

De linjefaglige kompetenceområder er:

 • Analyse og forståelse
 • Praktiske, tekniske færdigheder
 • Ekspressiv kommunikation og formidling

Linjefaget planlægges tematisk og projektorienteret. Læringsprocesserne sker i vekselvirkning mellem teori og praksis. Undertiden kan det være meningsfuldt at skille praksis og teori fra hinanden. Man forbereder sig gennem de forskellige arbejdsprocesser til sammen at kunne skabe og formidle ekspressive, æstetiske udtryk.

Linjefaget er almendannende. Dets særlige muligheder for eleverne at udvikle emotionelle, ekspressive og kommunikative sider, åbner til almendannelsen. Dermed bidrager linjefaget til den samlede dannelsesproces eleven gennemgår på skolen.

Linjefaget er elevens selvstændige valg, og det er ikke prøvefag. Det er medvirkende til at der gives et særligt frirum for fordybelse og dvælen ved enkelte elementer i faget.

For hvert linjefag laves en undervisningsramme som årsplan. For hver elev er der medtænkt en fortløbende lærings- og udviklingsprogression over de år, som eleven er i hjemmegruppen.

2 uger om året gives der mulighed for ekstra fordybelse i linjefaget, i det vi kalder linjefagsuger. Her arbejdes der kun med linjefaget.

Elever og lærere vælger i fællesskab et fælles tema for ugerne, som hver hjemmegruppe med deres specifikke linjefag skal arbejde i de 14 dage. Temaet giver en sammenhæng i den fremvisning, der er til linjefagsafslutningen, hvor hvert fag præsenterer deres resultat af de to ugers fordybelse i temaet.

Evaluering

Såvel den faglige som personlige og sociale udvikling evalueres i hjemmegruppen. Udover den kontinuerlige evaluering er der halv- og helårsevaluering til jul og sommer.

Til de elever, der stopper på skolen ved årets afslutning, giver hjemmegruppelæreren en skriftlig evaluering, som sammenfatter elevens udvikling, i den tid vedkommende har gået på skolen.